contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Visie op goede zorg

Op deze pagina willen wij kort weergeven wat de zorgvisie is van de ouderenzorgvoorzieningen van Groep Zorg H. Familie.

Goede zorg is professionele zorg

Zorgmedewerkers verstrekken zorg die strookt met de huidige stand van de wetenschap op hun domein. Hiervoor bekwamen ze zich permanent en/of specialiseren in bepaalde domeinen. In deze optiek heeft goede zorg te maken met resultaten die meetbaar zijn, en kunnen getoetst worden aan objectieve normen.

Goede zorg is relationele zorg

Zorg is niet enkel te herleiden tot technische zorg. Het is permanent in relatie treden met de zorgvrager. Vriendelijkheid en hoffelijkheid zijn minimale voorwaarden. Wanneer hulpverleners zich laten raken door de kwetsbaarheid van een persoon, kan de zorgrelatie op een hoger niveau getild worden.  Op dat moment ontstaat betrokkenheid.

Goede zorg is ethisch verantwoorde zorg

Net zoals professionaliteit niet volstaat om van goede zorg te spreken, is ook een goede relatie niet voldoende. Ethisch verantwoorde zorg is die zorg die gericht is op de bevordering van de menselijke persoon in al zijn dimensies (fysiek-materieel, psychosociaal en existentieel). Goede zorg is menswaardige zorg, en waardigheidsondersteunende zorg.

Goede zorg is wat de bewoner verstaat onder goede zorg

Bij het verlenen van zorg kunnen we niet voorbijgaan aan de zorgvrager zelf. Iedere persoon heeft vanuit zijn eigen levensstijl, gewoonten, en waardenpatronen ook opvattingen over goede zorg. Goede zorg is onderhandelde zorg. We proberen afstemming te bereiken over datgene wat de ander nodig heeft om tot zijn recht te komen. Met afspraken als resultaat, die door zowel zorgverlener als zorgontvanger aanvaard worden.

Goede zorg is wat de samenleving van een woonzorgcentrum verwacht

Als zorgvoorziening werken we niet geïsoleerd van de buitenwereld. We krijgen geld en middelen van de overheid om onze opdracht waar te maken. In ruil hiervoor verwacht de overheid dat wij verantwoorde zorg verstrekken. Deze verwachtingen worden vastgelegd in wettelijke normen en minimale kwaliteitseisen die aan de voorzieningen worden opgelegd.