contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

De Bolster

Algemeen

SV  De Bolster is een samenwerkingsverband van de regionale geestelijke gezondheidszorg Kortrijk. Via beschut wonen (40 studio’s) en zinvolle dagbesteding (2 centra) bieden we mensen met psychische moeilijkheden een beschermend omhulsel om hen te laten groeien in zelfstandigheid.

Beschut Wonen

In 1988 werd Beschut Wonen opgericht vanuit een aantal vrijwilligers om vervolgens in 1991 officieel erkend te worden als project beschut wonen. Vanuit de herstelvisie worden mensen terug in de maatschappij geïntegreerd. Het project kreeg de steun van de congregatie van de zusters van de Heilige Familie.

Activiteitencentrum (trACee)

Sedert 1993 werden activiteiten georganiseerd in de verschillende woningen rond vrije tijd en huishoudelijke vaardigheden, bedoeld voor onze eigen bewoners. De nood drong zich langzaam op om  in overleg met de GGZ actoren uit de regio en het OCMW (SIF project) dit centrum te verruimen  voor mensen met psycho-sociale problemen. In 1997 werd een Activiteitencentrum opgericht. Ontmoeting, vrije tijd en activering zijn de basisdoelstellingen van dit project.

Arbeidszorgcentrum Domino

In 1999 konden we een onafhankelijk Arbeidszorgcentrum Domino integreren in de VZW.  Via het verlenen van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en- of dienstverlenende setting (binnen het centrum) willen we in arbeidszorg het gewaarborgd recht op arbeid aanbieden. Door participatie aan deze activiteiten wordt de maatschappelijke integratie en participatie bevorderd en worden latente functies van arbeid misschien opnieuw bereikbaar. Arbeidszorg draagt bij tot het algemeen welzijn van de deelnemers.

Psychiatrische Zorg Thuis - Project Vesta

In 2005 ontstond een nieuw samenwerkingsverband tussen het SEL en de 2 initiatieven beschut wonen uit de regio om het project Psychiatrische Zorg Thuis – Project Vesta op te richten. Vanuit de overheid werden volgende doelstellingen naar voor geschoven: sensibiliseren, geven van advies en coaching, aanbieden van vorming, coördineren van de zorg en aanbieden van ondersteuning.

De MaRe

De MaRe is de naam voor het nieuwe Centrum voor Psychosociale Revalidatie voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. Enerzijds is De MaRe afgeleid van de woorden ‘maatschappelijke’ en ‘revalidatie’, anderzijds slaat de term ook op ‘boodschap’, ‘gerucht’ of ‘tijding’ die dan het nieuwe initiatief aangeeft. Het Centrum voor Psychosociale Revalidatie De MaRe is erkend door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en zal ingebed worden in de v.z.w. Samenwerkingsverband De Bolster. Hier krijgt het een plaats naast Beschut Wonen, het activiteitencentrum trACee, het arbeidscentrum Domino en de psychiatrische zorg in de thuissituatie Vesta.

De MaRe staat voor psychosociale rehabilitatie en stelt als doelstelling werken rond sociale inclusie en herstel voor volwassen (= + 16 jaar) personen met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. De klemtoon ligt dus op het integreren in de maatschappij op diverse vlakken, maar vooral op het vlak van wonen en werken in het normale of alternatieve circuit. Naast het ambulante dagprogramma binnen de MaRe is er ook een ‘arbeidscoach’ die instaat voor zowel ‘trajectbegeleiding’ als ‘loopbaanbegeleiding’ buiten het centrum.

Meer info?

SV De Bolster: www.beschutwonendebolster.be
De MaRe: www.de-mare.be