contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Charisma en Grondwaarden

Het charisma is de spiritualiteit, de basisinspiratie van een kloosterorde, van waaruit zij haar levensopdracht ziet te vervullen. Elke congregatie profileert zich met een eigen charisma, en legt andere accenten.

Het charisma van de Zusters van de Heilige Familie weerspiegelt zich in twee citaten: ‘Wat gij aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan’, en ‘Hebt elkander lief, zoals ik u heb liefgehad’.

Deze zinnen uit het Nieuwe Testament geven weer waar de congregatie voor staat, en wat haar bestaansreden is: de zusters willen mensen in nood, hulpbehoevenden, zorgvragenden bijstaan, ongeacht hun levensbeschouwing, verleden, of huidige toestand.

Zij doen dit vanuit een aantal specifieke waarden: een diep geloof in Christus, eerbied voor de eigenheid van elke mens, in eenvoud, hartelijkheid en nabijheid.

Vertrekkend vanuit de noden van een mens, willen zij aangeven dat ze er zijn voor die persoon, en willen ze nagaan wat ze voor hem kunnen doen. Ze willen dat men het goed heeft bij hen.

Bovenstaande doelen willen ze bereiken door dienstvaardigheid en werkzaamheid, maar evenzeer door het verwerven van deskundigheid en het nastreven van een kwalitatieve werking. Zij willen ook aandacht hebben voor nieuwe noden, en zonodig nieuwe initiatieven ontwikkelen om eraan tegemoet te komen.