contactsitemap | disclaimerjobs | start | A A A

Waarden: Mensen centraal in zorg

Groep Zorg H. Familie wil op een eigen, authentieke manier actief zijn in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Volgende waarden zijn voor ons, en onze medewerkers, belangrijk:

Professionaliteit

Deze waarde houdt in dat medewerkers hun werk deskundig, met grote vaardigheid en beroepsfierheid, en op kwalitatieve wijze uitvoeren, volgens de standaarden die in het beroep gehanteerd worden.

Wie professioneel handelt is vakbekwaam, is in staat tot zelfstandig handelen en hanteert protocollen en methodes die voor het beroep werden ontwikkeld. Een medewerker heeft inzicht in wat hij/zij doet, beoordeelt elke situatie kritisch, begrijpt wat er moet gebeuren en komt met originele oplossingen voor problemen die zich voordoen i.v.m. de eigen functie. 

Respect

Respect is een fundamentele ingesteldheid waarmee je in relatie tot andere personen de intrinsieke waardigheid van de ander erkent. Respectvol omgaan betekent dat je mensen met onbevangen geest, zonder (voor)oordeel, tegemoet treedt en openheid opbrengt om het anders zijn van anderen te aanvaarden.

Wie respectvol is, gelooft dat verscheidenheid tussen mensen een rijkdom is, behandelt iedereen als gelijkwaardig, is verdraagzaam t.a.v. ideeën en meningen die verschillen van de eigen mening, heeft vertrouwen in de capaciteiten van anderen en toont daar waardering voor.

Respect is ook het accepteren van de geldende regels en procedures in de organisatie en deze op een correcte wijze toepassen, zelfs als je er niet helemaal mee akkoord bent.

Engagement

Geëngageerde medewerkers tonen inzet en betrokkenheid voor het eigen werk, en voor het geheel van de organisatie.
Wie zich engageert, hecht waarde aan de missie van de organisatie, de doelstellingen van het team en de eigen opdracht, en zet zich gedreven en vastberaden in om de eigen taak naar best vermogen te vervullen. Engagement is de eigen capaciteiten ten volle willen benutten, is initiatief nemen om resultaten te halen, is 'werk zien' en ernaar handelen

Teamwork

De waarde teamwork betekent dat medewerkers zich inzetten om met collega’s, zowel van het eigen team als daarbuiten, bij te dragen tot een gezamenlijk resultaat, waarbij het gezamenlijk doel boven het eigen belang wordt geplaatst.

Teamwork is anderen betrekken om mee te werken/mee te denken en zelf ook actief meedoen, is spontaan informatie met elkaar delen, is mekaar helpen wanneer dit het resultaat ten goede komt, is meewerken aan een goede sfeer in het team door open te communiceren, door feedback te geven en er zelf naar te vragen, is problemen in de samenwerking durven benoemen, maar steeds weer te kiezen voor dialoog, inspanningen doen om meningsverschillen met collega’s te harmoniseren en de eerste stap te zetten om zich verzoenen na een conflict.